STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI

O sta­rzeniu się ludności (przede wszystkim krajów rozwiniętych pod względem społeczno-gospo­darczym) coraz częściej pisze się i coraz głoś­niej mówi już od kilkudziesięciu lat. Na prze­łomie łat czterdziestych i pięćdziesiątych za­gadnieniu temu poświęcili fundamentalne pra­ce demografowie tej miary, co A. Sauvy, J. Darie, A. Koller, V. Srb i in., a w następnym dziesięcioleciu ukazały się dwie monografie nestora polskich demografów E. Rosseta, któ­rym sądzone było stać się źródłami bodaj naj­częściej cytowanymi w piśmiennictwie świato­wym. Rozszerzenie się zasobu informacji sta­tystycznej, któremu towarzyszyło doskonale­nie metod i technik analitycznych, i coraz szybsze rozpowszechnianie wyników badań przeprowadzonych w skali krajowej, regional­nej lub nawet światowej umożliwiły nie tylko wykrycie i szczegółowe opisanie fenomenu sta­rzenia się ludności, lecz również rozpoznanie jego zróżnicowania czasie i przestrzeni oraz zbadanie czynników, które go spowodowały.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)