Category Archives: Starość

PODJĘCIE TEMATU

Podejmując niniejszy temat, zda­wałem sobie sprawę, że nie uniknę szczegóło­wego wyjaśnienia pojęć starzenia się i starości. Zdawałem sobie zarazem sprawę z trudności takiego wyjaśnienia, albowiem wymaga ono nie tylko sporządzenia rejestru objawów, ale rów­nież ustalenia pewnej, niech by nawet umow­nej, lecz określonej granicy, po której przekro­czeniu trafia się do obszaru starości. Przed przekroczeniem owego progu człowiek przez długie lata przemierza o wiele rozleglejszy ob­szar, w którym jeden po drugim występują, sumują się lub kumulują i stopniowo nasilają objawy starzenia się. Niezbędne staje się zatem prześledzenie tego procesu, co także nie jest ła­twe, ponieważ poglądy najwybitniejszych znaw­ców zagadnienia wykazują poważne rozbież­ności.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

W POWIĄZANIU ZE STARZENIEM

Tak więc (starość jako zjawisko należy roz­patrywać w powiązaniu ze starzeniem się jako procesem, dostrzegając zarazem biologiczne aspekty starzenia się osobniczego oraz ich demograficzne, ekonomiczne i społeczne kon­sekwencje, znajdujące wyraz w zjawisku sta­rzenia się ludności.  Obydwa pojęcia mają więc charakter interdyscyplinarny i tu naj­prawdopodobniej tkwią przyczyny, które za­decydowały o niedoskonałości wszystkich de­finicji proponowanych przez poszczególnych specjalistów reprezentujących tę lub inną dzie­dzinę wiedzy.Ponieważ jednak różnorakie konsekwencje starości mają podłoże biologiczne i urastają do rangi problemu społecznego dopiero wówczas, gdy ów fenomen — z natury rzeczy biologicz­ny — przybiera postać zjawiska masowegp,palmę pierwszeństwa w jego zdefiniowaniu wy­pada przyznać biologom i lekarzom.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

W TRYBIE ROBOCZYM

W trybie roboczym używa się najcześciej znanego okreś­lenia starości jako „okresu życia ustroju, na­stępującego po wieku dojrzałym, charakteryzu­jącego się obniżeniem funkcji życiowych i sze­regiem morfologicznych zmian w poszczegól­nych układach i narządach”. Przytaczając tę definicję, E. Rosset podkreśla zarazem koniecz­ność odróżniania od starości długotrwałego, po­stępującego procesu starzenia się, „w którego toku powstają w ustroju — obok zanikowych zmian w narządach i tkankach —- nowe mecha­nizmy, zabezpieczające istnienie ustroju w da­nych warunkach”. Nie kwestionując żadnego z elementów przy­toczonej definicji, przyznam się jednak, że od­czuwam wyraźną predylekcję do innej, mniej szczegółowej wprawdzie, ale za to zawierającej niezmiernie ważne sformułowanie.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

PRZEŚWIADCZENIE BADACZY

Szczegółowe omawianie przyczyn starzenia się rozsadziłoby ramy i uniemożliwiło skupienie się na jej przedmio­cie zasadniczym, a mianowicie: na przebiegu tego procesu u poszczególnych osób i w skali całych populacji, na najistotniejszych zmia­nach, które w jego toku zachodzą oraz na ich konsekwencjach. Ograniczę się zatem do stwierdzenia, że poszukiwania przyczyn starze­nia się osobniczego rozpoczęto w niepamiętnych czasach z myślą o zapobieżeniu starości, złago­dzeniu jej przebiegu, odsunięciu jej początku na dalsze rubieże wieku i przedłużeniu życia. Myśli te przyświecały wszystkim badaczom za­równo w epokach, w których nie istniały jesz­cze ani nauki ścisłe, and też przyrodnicze, jak i w czasach najnowszych, w których powstała odrębna nauka o starości — gerontologia i spe­cjaliści — gerontolodzy uzyskali możliwość sze­rokiego wykorzystywania dorobku fizjologii i biochemii, genetyki i biologii molekularnej, psychologii i socjologii.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

MIMO SUKCESÓW

Mimo niewątpliwych sukcesów, gerontologia nie dysponuje na razie teorią, która uzyskałaby powszechne uznanie i nie budziła pewnych, bar­dziej lub mniej uzasadnionych wątpliwości. O zakresie poszukiwań, o inwencji specjalistów oraz o kontrowersyjności zagadnienia świadczy chociażby fakt, że — według jednego ze zna­nych gerontologów (W. Frolkisa), który specjal­ną publikację poświęcił systematyzacji istnie­jących hipotez przyczyn starzenia się osobni­czego — liczba tych ostatnich już grubo prze­kracza trzysta. Pomijając hipotezy o charakterze spekula- tywnym, nie poparte niezbędnymi wynikami empirycznymi i mające już znaczenie wyłącznie historyczne, można zaklasyfikować pozostał® do jednej z dwóch zasadniczych grup.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

AUTORZY HIPOTEZ

Autorzy hi­potez należących do grupy pierwszej w ten czy inny sposób dają wyraz przekonaniu, że starze­nie się w swej istocie biologicznej można okreś­lić jako stopniowo rozwijający się zaprogramo­wany proces ilościowych zmian odbywających się w aparacie genetycznym, kontrolowany — podobnie jak inne etapy rozwoju — przez geny. Natomiast autorzy hipotez należących do grupy drugiej są zdania, że proces starzenia się zo­staje uruchomiony przez zaburzenia lub uszko­dzenia aparatu genetycznego, w których wyni­ku stopniowo zwiększa się liczba „uchybień” lub „błędów” programu, zdeterminowanych wpływem rozmaitych czynników, m.in. sub­stancjami metabolicznymi. Osobiście opowie­działbym się za punktem widzenia kompromi­sowym. Specjaliści, którzy go reprezentują, wy­powiadają opinię, że przez program genetyczny, z którym każdy osobnik przychodzi na świat, zdeterminowane są tylko pewne, swego rodzaju loci minoris resistentiae (miejsca najmniejsze­go oporu, najsłabszej odporności); poddawane uszkadzającemu działaniu środowiska we­wnętrznego lub zewnętrznego, przeistaczają się następnie w materialne podłoże zainicjowane­go procesu starzenia się.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!