BEZ SPRZECZNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW

Natomiast w razie usta­bilizowania się przeciętnego trwania życia no­worodka na poziomie 50 lat i zmniejszenia re­produkcji brutto z 4,00 do 1,00, współczynnik sędziwej starości wzrasta prawie dwukrotnie, zaś współczynnik starości — niemal dziewię- ciokrotnie. Przykład ten świadczy zarazem, że w ogóle współczynnik starości wykazuje więk­szą zależność od zastosowanych zmiennych niż współczynnik sędziwej starości, co bezsprzecz­nie pozostaje w związku z metodami ich obli­czania. Na podstawie informacji dostarczonych przez model teoretyczny, skonstruowany za po- mocą typowych tablic wymieralności, za­ryzykowałbym zaproponowanie pewnej, w ro­boczych celach przydatnej, skali sędziwej starości. W skali tej wartości współczynników nie osiągające 12,0% określiłbym jako niskie, mieszczące się w zakresie 12,0—15,9% — jako przeciętne, 16,0—19,9% — jako wysokie i przewyższające 20% — jako bar­dzo wysokie.

Witaj na moim serwisie! Jestem lekarzem pediatra z długoletnim doświadczeniem. Bloga prowadzę, żeby dzielić się ciekawymi informacjami ze świata medycyny. Mam nadzieje, że podobają Ci się treści zamieszczane na naszym blogu. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)