STAROŚĆ W POLSCE

Polska — podobnie jak wszystkie inne kraje rozwinięte pod względem gospodarczym — przechodzi obecnie okres szyb­kich i głębokich zmian struktury wieku ludnoś­ci. Zmniejsza się w niej udział dzieci i młodzie­ży, natomiast zwiększa — osób w starszym wie­ku. Nie należy jednak sądzić, że proces ten roz­począł się dopiero w okresie powojennym. Pier­wsze oznaki starzenia się demograficznego wy­stąpiły bowiem w Polsce już na samym począt­ku bieżącego stulecia. Brak własnej państwowości i eo ipso systematycznie gromadzonych infor­macji statystycznych dotyczących ludności wszystkich ziem polskich utrudnia oczywiście dokładne prześledzenie przebiegu tego procesu. Można jednak bez ryzyka popełnienia większe­go’błędu założyć, że w przededniu pierwszej wojny światowej Polska wyszła ze stadium młodości demograficznej i przesunęła się do wczesnej fazy przejściowej między młodością a starością.